NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Gent
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Elektromechanica, Urbanisme & ontwerp
Periode: 2014 - ...

Ombouwen R4 West en Oost

Start uitvoering quickwins

Voorjaar en zomer 2021

Bestek en omgevingsvergunning Doortocht Zelzate

Einde 2020

Publicatie aanbestedingsdossier fietsbrug W11b (quickwin)

Publicatie definitief DBFM-bestek

Najaar 2020

Publicatie aanbestedingsdossier van 2 fietsbruggen: W4a en W4b (quickwin)

Zomer 2020

Studie Doortocht en co-creatie Zelzate

Voorjaar 2020

Publicatie aanbestedingsdossier turboverkeersplein O9 (quickwin)

Opstart DBFM – concurrentiegerichte dialoog

Najaar 2019

Opstart GRUP-procedure
‘R4 – Knoop Wachtebeke’
en ‘R4 – Knoop Wondelgem’

Zomer 2018

Start studie referentieontwerp

Voorjaar 2018

Start optimalisatiestudie

Voorjaar 2014

Met de ombouw van de R4 West en Oost naar primaire wegen investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. Hierbij staan drie doelstellingen centraal: een vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer, een verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone en veilige verbindingen tussen de woonkernen. In totaal zullen ten noorden van Gent 18 knooppunten en ca. 30km rijweg grondig aangepakt worden. In opdracht van De Werkvennootschap gaat SBE samen met Arcadis aan de slag om dit complexe en gevarieerde project in goede banen te leiden.

Voor het auto- en vrachtverkeer garandeert de nieuwe R4 West een vlotte verbinding tussen de E34/Nederland en de E40/E17, waar de aangepaste R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de Gentse havenbedrijven. Door de ombouw van deze knooppunten, waarbij het aantal op- en afritten van de ringweg verminderd wordt, realiseren we niet enkel vlotter verkeer, maar maken we dit ook veiliger. Bijna alle gelijkgrondse kruisingen met verkeerslichten worden vervangen door bruggen, tunnels en onderdoorgangen.

Bovendien wordt de leefbaarheid van de kanaalzone verhoogd. Door op- en afritten te schrappen, worden lokale wegen afgesloten voor het zwaar verkeer. Lokaal verkeer en fietsers zullen de ringweg wel nog op diverse plaatsen kunnen dwarsen, waardoor een goede bereikbaarheid van de dorpskernen gegarandeerd blijft. Fietsers kunnen na dit project genieten van een volledig vrijliggend fiets(snel)wegennet langsheen de ringweg, binnen een groene omgeving. Naast de aanleg van geluidsschermen in de meest dens bebouwde gebieden, wordt ook voldoende ruimte langsheen de infrastructuur voorzien voor kwalitatief groen en waterbuffering.

In opdracht van De Werkvennootschap gaat SBE samen met Arcadis aan de slag om dit complexe en gevarieerde project in goede banen te leiden. Het dossier zal op de markt gebracht worden als een DBFM. Om maximaal in te zetten op de modal shift (i.e. zoveel mogelijk mensen op de fiets i.p.v. in de wagen) en een problematisch knooppunt versneld aan te pakken, worden een aantal knooppunten uit het project gelicht en op voorhand gerealiseerd als quickwins (Knooppunt Eurosilo’s en 3 fietsbruggen).

Het is van groot belang om in voorstudies en schetsontwerpen meteen voeling te krijgen met de verschillende aspecten van het ontwerp: van optimalisatiestudies op vlak van mobiliteit over bouwtechnisch ontwerp tot de elektromechanische uitrusting en ruimtelijke inpassing van de verschillende knooppunten. En het is net hier dat de jarenlange expertise van team SBE het verschil maakt. Creatief oplossingen zoeken, zonder de praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid in het gedrang te brengen. Daarnaast mag ook de communicatie met de diverse omwonenden en stakeholders niet uit het oog verloren worden. Deze communicatie wordt ondersteund door aantrekkelijke visualisaties die eveneens door het ontwerpteam worden aangereikt. Enkel door van in het begin alle disciplines en stakeholders te betrekken kan een volledig gedragen en geïntegreerd dossier op de markt worden gebracht.

Concreet bestaat het takenpakket van de Maatschap SBE-Arcadis uit:

  • Uitwerken van de optimalisatiestudie – startnota mobiliteit
  • Organiseren van projectvergaderingen
  • Uitwerken van een referentieontwerp
  • Opmaken van het bestek (DBFM & quickwins)
  • Begeleiden van de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsprocedure
  • Opmaken van de omgevingsvergunningsaanvragen
  • Begeleiden van de aanbestedende overheid tijdens de voorkeursbieder- en uitvoeringsfase
  • Stakeholdermanagement