NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Harelbeke
Discipline: Burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, Waterbouw
Periode:

Herinrichting Seine-Schelde-Leie

Leieleute (officiële opening van het project)

Januari 2020

Vistrap afgewerkt

November 2019

Officiële opening nieuwe stuwsluis, start afbraak tijdelijke sluis

Maart 2018

Indienststelling tijdelijke stuwsluis

Juli 2016

Montage hoge brug

Januari 2016

Indienststelling tijdelijke stuw

Augustus 2015

Start voorbereidende werken op de werf

Januari 2015

Indienen bouwaanvraagdossier

December 2013

Gunning aan THV Leie|Land

April 2013

Start studie tenderfase D&B

Januari 2011

Gezien de complexiteit van het project heeft het opdrachtgevende bestuur (De Vlaamse Waterweg nv) geopteerd om deze opdracht als een Design & Build contract op de markt te brengen. De THV Leieland (samenwerking tussen SBE, Jan De Nul Group, Herbosch-Kiere, Engie en Aelterman bvba)  haalde de hoogste technische score en was voorkeursbieder voor dit project.

Eén van de meest ingrijpende en spectaculaire onderdelen van de werkzaamheden in Harelbeke is de vervanging van de sluis en de stuw.

De grote uitdagingen hierbij zijn:
• het garanderen van de bevaarbaarheid tijdens de uitvoering van de werken;
• de eisen m.b.t. hydraulica (o.a. waterbeheersing) en nautica.

De nieuwe sluis komt op de plaats van de huidige sluis en wordt 230m lang, 12.5m breed en 4.7m diep. Deze nieuwe sluis wordt voorzien van tussendeuren. Voor kleinere schepen zal maar één deel van de kolk worden gebruikt, zodat ze sneller kunnen worden versluisd.

Naast de sluis komt een dubbele stuw met turbines. Die turbines wekken de nodige elektriciteit op om de sluis op een energiezuinige manier te laten functioneren.

Tijdens de werkzaamheden blijft de doorgang voor alle schepen gegarandeerd. Om dat mogelijk te maken is een tijdelijke sluis nodig die wordt gebouwd op de plaats van de huidige stuw. Om wateroverlast tijdens de werken te vermijden, wordt ook een tijdelijke stuw gebouwd.

Om vrachtschepen met drie lagen door te laten is een vrije hoogte van 7 meter nodig over een breedte van 35 meter.

De Hogebrug voldoet echter niet aan deze vereisten. Daarom zal op de plaats van de huidige Hogebrug een fraaie nieuwe vaste boogbrug worden gebouwd die qua schaal perfect past in de omgeving. Deze nieuwe brug zal breder worden zodanig dat zwakke weggebruikers een veilige doorgang kan worden geboden.

In het project zal ook de Banmolensbrug worden gerealiseerd. Deze brug zal voortaan dienst doen als een vaste wegbrug waarmee de insteek naar de Bloemmolens kan worden gemaakt. Verder is in het project de bouw van een nieuwe beweegbare fietsbrug, genaamd de Bloemmolensbrug, opgenomen.

Aan het binnenscheepvaartproject Seine-Schelde is voor de Leie een projectluik ‘Rivierherstel’ gekoppeld. De van oudsher gekanaliseerde rivier moet immers zodanig worden aangepast dat het ecologische potentieel van de rivier gemaximaliseerd wordt.

Concreet betekent dit het zoveel als mogelijk voorzien wordt van natuurvriendelijke oeververdedigingen, het opnieuw aankoppelen en doorstromen van afgesneden ‘dode’ meanders en het herstellen van de mogelijkheden tot vismigratie.

Van de werkzaamheden wordt meteen gebruik gemaakt om ook de aansluitende wegen en rioleringen opnieuw in te richten en te vernieuwen. Hierbij is er specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker en staat het maximaal inpassen van groene zones centraal.

Aangezien het project als D&B wordt uitgevoerd, is SBE van begin tot einde bij het project betrokken:

 • Opmaak benodigde rekennota’s betonbouw, staalbouw, geotechniek,… van zowel de definitieve als de tijdelijke constructies
 • Nautische studie
 • Opmaak benodigde tekeningen en plannen + revisies
 • Deelname aan overlegvergaderingen.

Voor volgende onderdelen moeten bovenstaande diensten uitgevoerd worden:

 • Betonwerken;
 • 3 Bruggen (2 x vast en 1x beweegbaar);
 • Sluizencomplex (zowel tijdelijk als nieuw);
 • Stuwcomplex (zowel tijdelijk als nieuw);
 • Pompgemaal;
 • Oeververdediging;
 • Wegenwerken & riolering;
 • Bedieningsgebouw;
 • Vispassage;
 • Kaaimuren;
 • Diverse andere kleine werken.

In het takenpakket kan o.a. het ontwerp van de zone Moleneiland als bijzonder uitdagend gezien worden. Deze zone situeert zich ter hoogte van de bestaande stuwsluis en speelt een belangrijke rol tijdens de bouw. Op deze zone (zijnde een betrekkelijk kleine oppervlakte) wordt achtereenvolgens een tijdelijke stuw en sluis, een kofferdam t.p.v. het eiland, een onverankerde kaaimuur op LO t.b.v. de tijdelijke stuwgeul, de nieuwe stuw en sluis gebouwd.

In het eindige elementenpakket Plaxis 2D werd daartoe onder andere een snede gemaakt over al deze elementen teneinde de onderlinge interactie te beschouwen en dit tijdens alle bouwfasen. Zo wordt voor de bouw van de definitieve sluis bv. een bouwput met 12m diepte drooggezet terwijl ernaast in de tijdelijke sluis schepen klasse IV kunnen geschut worden.