NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Hamme
Discipline: Urbanisme & ontwerp, Waterbouw
Periode: 2016 - ...

Gecontroleerd overstromingsgebied De Bunt

Fase 2: Start uitvoering van de in- en uitwateringssluizen voor GGG/GOG-werking ter hoogte van de overloopdijken. Via deze in- en uitwateringssluis stroomt op het ritme van het getij rivierwater in en uit het gebied.

April 2020

Feestelijke inhuldiging van de nieuwe ringdijk

Maart 2018

Rond het natuurgebied wordt een ringdijk aangelegd die de achterliggende gebieden moet beschermen tegen wateroverlast wanneer De Bunt in werking zal treden als overstromingsgebied. Ook de uitwateringsconstructie en pompstation werden gebouwd. De dijk werd opgebouwd uit opgebaggerd zand uit de Durme.

2016

Het projectgebied De Bunt in Hamme wordt omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) houdt in dat bij stormtij Scheldewater het gebied kan binnenstromen via nieuwe overloopdijken. Dit overtollige Scheldewater wordt in het gebied gebufferd en vertraagd terug afgevoerd naar de Schelde na de storm. Het gebied is echter ook een gereduceerd getijdengebied (GGG) waarin het Schelde- en Durmewater ook bij ieder normaal getij het gebied kan binnendringen via een nieuwe zogenaamde inwateringssluis. Deze cyclussen van hoog en laag water in het binnengebied bieden mogelijkheden voor natuurontwikkeling en maakt het ook voor (water)vogels een aantrekkelijk gebied.

Het project omvat de bouw van een ringdijk en aanhorigheden (dienstweg, ringgracht, bufferbekken, pompstation, parkeergelegenheid) rond het toekomstig getijdengebied. Met de nodige aandacht voor de afvoer van het oppervlaktewater richting de Schelde, archeologisch onderzoek en de impact voor mens en milieu, staat SBE in voor volgende opdrachten:

  • een studie van het grondverzet en het grondmechanisch ontwerp van de dijk;
  • het ontwerp van een pompstation met vijzelpompen;
  • ontwerp van diverse uitwateringsconstructies;
  • opmaak van het volledige aanbestedingsdossier.

De omvorming van het gebied De Bunt verloopt in drie grote fasen:

  1. Fase 1: Aanleg ringdijk
  2. Fase 2: Uitvoering in- en uitwateringssluizen
  3. Fase 3: Verlagen van de bestaande Scheldedijk tot overloopdijk en inrichting van het binnengebied
Bron Luchtfoto’s: De Vlaamse Waterweg¬†