NL / FR / EN

<Overview

Locatie: Menen
Discipline: Waterbouw
Periode: 2018 - ...

Doortocht Menen

Op basis van voorafgaand scenario-onderzoek werd een voorkeursscenario naar voor geschoven door De Vlaamse Waterweg en de stad Menen, de belangrijkste stakeholder binnen dit project. Binnen de projectzone wordt onderscheid gemaakt tussen de kernzone, ter hoogte van het centrum van de stad, en de randzone. Het voorkeursscenario omvat o.a.:

 • de verbreding, rechttrekking en verdieping van de vaarweg om deze om te vormen van een klasse IV-waterweg (1.350 ton) naar een klasse Vb-waterweg (4.500 ton);
 • de afbraak en herbouw van de brug in de Rijselstraat op een vrije hoogte van 7,00m om 3 lagen containervaart mogelijk te maken;
 • de bouw van een nieuwe fiets-en voetgangersbrug afwaarts van het centrum van Menen.

In eerste instantie werd een grondige inventarisatie uitgevoerd binnen het volledige projectgebied. Tijdens de inventarisatiefase werd met name ingezet op het uitrollen van een eenvoudig toegankelijk GIS-portaal waarin alle beschikbare informatie visueel toegankelijk is.

Omdat het volledige projectgebied als één nautisch geheel beschouwd dient te worden, is een integraal nautisch ontwerp opgemaakt voor zowel de kernzone als de randzone. Hierbij werd rekening gehouden met de randvoorwaarden buiten de projectgrens. Langs de westzijde werd hiervoor afgestemd met de werken gepland op Frans grondgebied en aan de afwaartse oostzijde diende rekening gehouden te worden met de aansluiting en gabarietversmalling onder de gewestelijke verbindingsbrug van de N32 over de Leie. Aanpassingen aan deze laatste brug worden op middellange termijn niet overwogen en vallen bijgevolg buiten de scope van deze opdracht.

Voor het volledige projectgebied werd een voorontwerp uitgewerkt. Dit voorontwerp omvat enerzijds de nieuwe kademuren, de nieuwe centrumbrug in de Rijselstraat en de integrale publieke ruimte in de kernzone en anderzijds de toekomstige oevers en de fiets- en voetgangersbrug in de randzone. Derhalve wordt met de toekomstige vaarwegsituatie rekening gehouden bij de inplanting van de nieuwe kades en bruggen, maar wordt ook om de impact op nutsvoorzieningen integraal beschouwd. De volledige kernzone wordt vervolgens uitgewerkt tot een aanbestedings- en uitvoeringsklaar ontwerp. In de randzone wordt enkel de fiets- en voetgangersbrug, incl. de omliggende parkaanleg tot een aanbestedingsontwerp uitgewerkt. De uitvoering van de oeverwerken in de randzone maakt deel uit van een latere aanbesteding die buiten de scope van deze opdracht valt en het volledige Leiepand tussen de sluis van Menen en die van Harelbeke betreft.

Om de rechttrekking van de Leie en alle bijhorende werken in de kernzone mogelijk te maken, dienen ook een aanzienlijk aantal panden verworden te worden door de opdrachtgever. Deze panden dienen voorafgaand aan de werken in de kernzone gesloopt te zijn. Het in goede banen leiden van deze sloopwerken, het afstemmen met de overige aspecten van het project en de opmaak van de sloopbestekken maken eveneens deel uit van dit project.

Taken SBE:

SBE werkt dit project uit in een tijdelijke vennootschap met NEY+partners (brugontwerp) en OMGEVING (landschapsontwerp). Binnen het ontwerpteam neem SBE als projectcoördinator volgende taken op zich:

 • Inventarisatie van alle bestaande infrastructuur en opmaak GIS-portaal.
 • Nautisch ontwerp van de vaarweg binnen het volledige projectgebied (kernzone & randzone).
 • Voorontwerp van de oevers in het volledige projectgebied (kades in de kernzone & oevers in de randzone).
 • Aanbestedingsontwerp van de nieuwe kademuren in de kernzone.
 • Afstemming met de nutsmaatschappijen.
 • Opvolging van de verwervingen en sloopwerken.
 • Opmaak van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Opmaak van alle aanbestedingsdossiers.
 • Opvolging van de werken als technisch adviseur van de opdrachtgever.
 • Algemeen projectbeheer.